Usługi doradztwa podatkowego oraz
usługi księgowe podlegają indywidualnej
wycenie ze względu na nasz profesjonalizm
oraz rzetelność wobec klienta


 
 

Usługi księgowe w pełnym zakresie

Doradztwo w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej

Kancelarię Doradztwa Podatkowego AdvaFin tworzy zespół licencjonowanych doradców podatkowych, którzy kierują swoją ofertę do przedsiębiorców, menedżerów oraz osób szukających wsparcia podatkowego. Kierujemy się zasadą udziału w sukcesie naszych Klientów, poprzez zapewnienie im bezpieczeństwa podatkowego na skutek:
- tworzenia strategii podatkowych,
- sporządzania opinii podatkowych,
- opracowywania wytycznych i procedur,
- oceny skutków podatkowych zawartych oraz planowanych transakcji,
- przygotowywania wniosków w zakresie wydania interpretacji podatkowych,
- sporządzania rozliczeń podatkowych,
- przeprowadzania audytów podatkowych,
- wsparcia w relacjach z organami podatkowymi.Doradztwo w zakresie podatku VAT

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie podatku VAT, w szczególności:
- ocenę skutków podatkowych zawartych lub planowanych transakcji,
- analizę transakcji pod względem podatkowym,
- opracowywanie rozwiązań oraz pomoc we wdrożeniu procedur eliminujących ryzyko podatkowe,
- pomoc w prowadzeniu postępowania administracyjnego,
- kompleksowe przeglądy podatkowe,
- bieżące doradztwo w zakresie podatku VAT,
- opiniowanie umów,
- pomoc lub sporządzanie rozliczeń w zakresie VAT,
- ocenę zależności i efektywności pomiędzy podatkiem VAT a innymi obciążeniami podatkowymi.Doradztwo w zakresie podatku akcyzowego

Usługi w obszarze akcyzy obejmują w szczególności:
- bieżące doradztwo podatkowe dotyczące konsekwencji podatkowych w zakresie akcyzy,
- sporządzanie opinii podatkowych,
- przeglądy prawidłowości rozliczania podatku akcyzowego,
- przygotowanie i wdrożenie skutecznych narzędzi zarządzania ryzykiem podatkowym w zakresie podatku akcyzowego,
- sporządzanie rozliczeń podatkowych.Doradztwo PIT/ZUS

- porady i opinie podatkowe dotyczące obowiązków podatników i płatników (PIT/ZUS),
- przygotowywanie miesięcznych kalkulacji podatkowych, rocznych zeznań podatkowych oraz wsparcie w rozliczeniach z urzędami skarbowymi,
- reprezentowanie Klientów przed organami publicznymi podczas rejestracji pracowników dla potrzeb PIT i ZUS,
- reprezentowanie Klientów w postępowaniach prowadzonych przez władze skarbowe oraz sądy administracyjne,
- doradztwo i opinie dotyczące prawa ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
- optymalizację podatkową dla osób fizycznych oraz pracodawców.Postępowania podatkowe i sądowe

Usługi związane z reprezentowaniem podatników w trakcie kontroli, postępowań podatkowych oraz postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym. Prowadzimy postępowania dotyczące podatków dochodowych, VAT, akcyzy, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych, ceł, marż i cen, itp., w trakcie których:
- występujemy jako pełnomocnicy w kontroli podatkowej/skarbowej oraz postępowaniach podatkowych,
- opracowujemy wzory wyjaśnień, zastrzeżeń i innych pism procesowych, wspieramy klienta w przygotowywaniu takich wyjaśnień i zastrzeżeń we własnym zakresie,
- analizujemy rozstrzygnięcia sądów administracyjnych pod kątem ich potencjalnego wykorzystania dla celów toczącego się postępowania podatkowego,
- przygotowujemy odwołania od decyzji organów podatkowych (skarbowych) pierwszej instancji i prowadzimy sprawy przed organami wyższej instancji,
- sporządzamy i składamy skargi na decyzje organów podatkowych do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz występujemy przed tymi sądami jako pełnomocnicy,
- przygotowujemy i składamy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym skargi kasacyjne na wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych oraz występujemy jako pełnomocnicy.Rachunkowości podatkowej i zarządzania ryzykiem podatkowym

Oferujemy wysokiej jakości usługi doradcze takie jak:
- przeglądy podatkowe,
- doradztwo podatkowe,
- zarządzanie ryzykiem podatkowym.Zarządzanie ryzykiem w zakresie kontroli podatkowej

Wsparcie w trakcie kontroli podatkowych poprzez:
- opracowanie oraz wykorzystanie procedur zarządzania przeprowadzaną kontrolą w celu ograniczenie ryzyka odpowiedzialności karnej skarbowej,
- reprezentowanie klientów w bieżących kontaktach z organami podatkowymi oraz na wszystkich szczeblach postępowania podatkowego i sądowo–administracyjnego.Procedury podatkowe i kontrola wewnętrzna

Rekomendujemy rozwiązania zapewniające efektywność procesu rozliczeń podatkowych poprzez:
- opracowanie wytycznych podatkowych,
- opracowanie procedur i instrukcji dostosowanych do specyfiki działalności i struktury organizacyjnej firmy,
- określenie funkcji i działań kontrolnych w procesie rozliczeń podatkowych.Doradztwo podatkowe w zakresie specyficznych transakcji

W przypadku specyficznych transakcji, pomagamy rozwiązywać związane z nimi problemy podatkowe, koncentrując się na ocenie, monitorowaniu, kontroli oraz minimalizacji ryzyk podatkowych.Zakres realizowanych projektów

- korygowanie wysokości zadeklarowanych podatków,
- odzyskiwanie nadpłaconych podatków,
- uzyskiwanie wiążących interpretacji podatkowych,
- opiniowanie umów pod względem skutków podatkowych,
- ocena projektów aktów prawnych, poddanych przez ustawodawcę pod konsultację społeczną.

Ceny transferowe

Realizujemy zlecenia przygotowania dokumentacji podatkowych oraz stosownych procedur wewnętrznych.

 
pl_PL